Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is en wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is.

Aan de informatie op deze website kan geen enkel recht worden ontleend.

De Gustav Mahler Stichting Nederland (GMSN) is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van enige onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie op deze website of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan de GMSN of haar toeleveranciers.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de GMSN.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:
Gustav Mahler Stichting Nederland
Eeuwigelaan 38 1861 CM Bergen (NL)
E-mail: info@gmsn.nl

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover de GMSN geen controle heeft. De GMSN is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze door derden aangeleverde of beschikbaar gestelde content.